Arhiv novic

Četrtek, 25. april 2019, Velenje

Gorenje želi z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj

Gorenje želi z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj

V začetku marca se je Gorenje iz delniške družbe preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, s čimer želimo poenostaviti upravljanje ter omogočiti bolj učinkovito vodenje in sprejemanje odločitev znotraj Skupine, ki se bo tako lahko hitreje odzivala na izzive in spremembe v zahtevnem poslovnem okolju, dosegla boljše izkoriščanje sinergij s Hisensom ter zmanjšala stroške poslovanja. Poslovno preoblikovanje bo tako v prihodnjih mesecih prednostna naloga na vseh področjih našega delovanja,  zato je družba Gorenje, d. o. o., v sklopu ukrepov za izboljšanje učinkovitosti poslovanja v začetku aprila začela postopke za reorganizacijo poslovnih procesov na ravni celotne Skupine, kar vključuje tudi novo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v matični družbi.

Reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo vanju vključene tudi vse naše hčerinske družbe ter poslovne enote v tujini. Poteka že integracija nekaterih Gorenjevih prodajnih podjetij v tujini s Hisensovimi prodajnimi podjetji, združitve smo že izpeljali v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, v teku je združitev v Rusiji in na Češkem. Prav tako bomo v Gorenje integrirali evropski del Hisensa International, vključno s tovarno televizorjev na Češkem.

Posledica poslovnega preoblikovanja, združevanja funkcij, zmanjševanja ravni upravljanja ter optimizacije poslovanja bo torej tudi zmanjševanje števila zaposlenih v podpornih službah v Skupini, kar bomo dosegli z mehkimi metodami zmanjševanja števila zaposlenih (upokojitve), na tistih delovnih mestih, za katere bomo ugotovili, da ni več potrebe po delu, pa tudi z odpovedmi pogodb o zaposlitvi. Zakon določa, da mora Gorenje ob predvidenem zmanjšanju števila zaposlenih za več kot 30 delavcev v 30 dneh pripraviti program razreševanja presežnih delavcev, kar bomo tudi storili. Pri tem dosledno spoštujemo z zakoni in kolektivno pogodbo dejavnosti ter podjetniško kolektivno pogodbo določene postopke obveščanja in posvetovanja s sindikatom in svetom delavcev, predpise o sodelovanju in vlogi Zavoda za zaposlovanje, o določanju kriterijev za določitev presežnih delavcev ter o sestavi programa.

Družba je predloge glede reorganizacije že posredovala sindikatu in svetu delavcev. Sindikat je na predstavljeni predlog reorganizacije podal pisno mnenje, do katerega se je družba nato tudi pisno opredelila. V skladu z zakonom in kolektivno pogodbo smo 17. aprila izvedli še skupno posvetovanje s sindikatom in svetom delavcev, na katerem je delodajalec predstavil predvidene organizacijske in kadrovske spremembe, sindikat in svet delavcev pa sta predstavila svoja stališča, pripombe in pričakovanja.

Odprta vprašanja s tega posvetovanja je 23. aprila obravnaval kolegij glavnih direktorjev. Seje so se udeležili tudi predsednika sindikata ter sveta delavcev in delavski direktor. Sindikat in svet delavcev sta že pred tem v preučitev prejela tudi predlog dogovora o kriterijih za določitev presežnih delavcev. Družba namreč pri vseh aktivnostih glede reorganizacije vedno vključuje oba: sindikat in svet delavcev. Posvetovanje glede omenjenih kriterijev je bilo določeno za 25. april, vendar sta sindikat in svet delavcev posvetovanje glede kriterijev za določitev presežnih delavcev zavrnila in napovedala, da pri nadaljnjih posvetovanjih z delodajalcem ne bosta sodelovala, zato do dogovora o kriterijih za določitev presežnih delavcev tudi ni prišlo.  

Kljub takšni odločitvi bo v prvi polovici maja predvidoma sledil sprejem nove organizacije, končnega besedila pravilnika o organiziranosti in upravljanju ter o sistemizaciji delovnih mest, vključno s katalogom delovnih mest. V naslednjem koraku bo delodajalec skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih sprejel kriterije za določitev presežnih delavcev ter osnutek Programa razreševanja večjega števila presežnih delavcev. Ocenjujemo, da bo v program predvidoma vključenih 270 presežnih delavcev iz Gorenja, d. o. o., ali dobrih 6 odstotkov od skupaj 4212 vseh zaposlenih. Število si bomo prizadevali še zmanjšati v okviru ukrepov za preprečitev in omejitev števila odpovedi.     

Družba je sindikat in svet delavcev 24. aprila tudi pisno obvestila o nameravani redni odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga. Po vročitvi osnutka programa presežnih delavcev pa bo ne glede na današnji negativni odziv tako sindikat kot svet delavcev povabila na posvetovanje o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi ter o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.