Arhiv novic

Petek, 29. november 2019, Velenje

Gorenje v drugi polovici leta izboljšalo poslovanje, po letošnji izgubi v prihodnjem letu načrtujemo dobiček

Gorenje v drugi polovici leta izboljšalo poslovanje, po letošnji izgubi v prihodnjem letu načrtujemo dobiček

V drugi polovici leta smo v Skupini Gorenje trend poslovanja že obrnili navzgor in v tretjem četrtletju 2019 ustvarili precej boljši rezultat kot v enakem obdobju lani, v zadnjem četrtletju pa bo po ocenah rezultat bistveno presegel lanskega. Kljub temu bo rezultat poslovanja ob koncu leta še vedno negativen. Vendar pa nameravamo z izboljševanjem učinkovitosti, preoblikovanjem družbe in krepitvijo proizvodnje in prodaje v prihodnjem letu že ustvariti dobiček.   


Pričakovani negativni rezultat kljub precej boljši drugi polovici leta je posledica zelo nizke ravni prodaje v prvi polovici leta 2019 in s tem povezane slabše izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti, saj smo ta čas spreminjali prodajne strategije, lokalno reorganizirali prodajo, zaostrili politiko upravljanja terjatev in optimizirali višino zaloge, uvedli številne spremembe v upravljanju ipd. Glavno gonilo povečevanja dobička pa je prav povečana proizvodnja, spodbujena z višjo prodajo, kar je razvidno tudi iz bistveno boljših rezultatov od septembra dalje. Z višjo prodajo se zniža tudi delež stroškov prodaje in splošnih dejavnosti (administrativni stroški) v prihodkih od prodaje, na kar smo posebej pozorni. Tudi stroški nabave materiala so bili letos še vedno višji od načrtovanih, čeprav smo jih glede na enako obdobje lani že znižali za 2,4%. Tudi na tem področju pričakujemo dodatne sinergije poslovanja v okviru Skupine Hisense, pri čemer se nekateri pozitivni učinki pokažejo v rezultatih z zamikom, torej v prihodnjem letu. Na rezultat je vplivala tudi ne dovolj hitra poslovna integracija oz. njena visoka kompleksnost, zato v dosti segmentih še nismo uspeli začeti oz. povečati prodajo  Gorenjevih izdelkov v Hisensovi mreži ter Hisensovih izdelkov (TV aparati, pametni telefoni, klimatske naprave idr.) skozi Gorenjevo prodajno mrežo. Tudi na tem področju smo napredek dosegli šele v drugi polovici leta, dodatno pa ga bomo pospešili še s preoblikovanjem družbe, kar zajema tudi regionalizacijo prodajno poslovnih enot v tujini.

V letošnjem letu smo pomembno izboljšali upravljanje z obratnim kapitalom, zlasti terjatvami in zalogami, ter uspešno nadaljevali s prodajo družb s področja netemeljnih dejavnosti (Gorenje Surovina, Gorenje Tiki, GGE, Gorenje Projekt). Hisense je Skupini Gorenje zagotovil potrebno finančno podporo (skupina Hisense zagotavlja Gorenju tretjino vseh posojil) ter ji s tem zagotovil ustrezno dolgoročno finančno stabilnost in solventnost. Interno financiranje pa bo lastnik ohranil, dokler bo to potrebno.    

S ciljem izboljšanja dobičkonosnosti si bomo še naprej prizadevali za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, nadaljnje zniževanje odhodkov, optimizacijo režije, zmanjšanje problematičnega kapitala ipd., s čimer nameravamo prihodnje leto doseči približno 10-odstotno rast prihodkov in prvič po prevzemu tudi ustvariti dobiček. Precej bo k prihodkom prispeval tudi obetaven kitajski trg, kjer smo prisotni z blagovnima znamkama Gorenje in premijskim Askom. Aparate Gorenje ter aparate višjega cenovnega razreda Asko bomo začeli prodajati na Kitajskem na več kot 200 prodajnih mestih, ki smo jih že odprli z lokalnimi partnerji.

Nadaljujemo tudi aktivnosti za izboljšanje proizvodne učinkovitosti in odpravljamo težave s kakovostjo, tako da usklajujemo tehnike proizvodnje in procesov s Hisensom, izvajamo projekte izboljšanja kakovosti, izboljšanja učinkovitosti proizvodnje ter obvladovanja kompleksnosti. V 2020 načrtujemo obsežna vlaganja v razvoj novih izdelkov, kot tudi v posodobitve v proizvodnji.

Poslovanje bomo optimizirali ter Skupino Gorenje povsem integrirali v skupino Hisense tudi s preoblikovanjem družbe ter ločitvijo proizvodnega dela od upravljalskega, pri čemer bo Gorenje, d. o. o. postalo Hisensov evropski proizvodni in razvojni center, v Ljubljani pa bomo ustanovili novo družbo Hisense Gorenje Services, ki bo sedež Hisensovih operacij za vso Evropo. V okviru preoblikovanja družbe bomo tudi vzpostavili skupne regijske servisne in storitvene centre ter združili Gorenjeva in Hisensova poslovno prodajna podjetja v tujini. Skupina Gorenje bo postala del skupine Hisense Europe, v katere bo združenih tudi sedem družb Skupine Hisense s sedežem v Evropi. Z umikom obveznic z borznega trga Gorenje od 29. 11. 2019 tudi ni več javna družba.

»V zadnjem letu smo in še bomo izvajali številne ukrepe za izboljšanje poslovanja, hkrati tudi preoblikujemo družbo, kar že daje pozitivne rezultate, zato v letu 2020 pričakujemo preobrat v poslovanju, ustvariti moramo dobiček,« je dejal glavni direktor Gorenja, dr. Lan Lin. »Še naprej si bomo prizadevali za izboljšanje učinkovitosti, kar je glavni pogoj tako za uspešnost in dobičkonosnost podjetja, kakor za nadaljnje naložbe, med njimi je tudi nova tovarna TV aparatov v Velenju. S preoblikovanjem družbe bomo postali vitkejše in odzivnejše podjetje, Gorenje in nova družba Gorenje Hisense Services pa bosta postali proizvodni, razvojni in upravljalski center Hisensa v Evropi, kar bo dolgoročno pomenilo tudi nova delovna mesta.«