Obveznice

Obvestilo o izbrisu lastnih obveznic Gorenja, d. o. o., z oznako GV02 in ISIN kodo SI0032103739 - 26. 8. 2019

Družba Gorenje, d. o. o., obvešča javnost, da je 26. 8. 2019 na Klirinško depotno družbo, d. d., oddala zahtevo za izvedbo korporacijskega dejanja izbrisa 15.221 lastnih obveznic z dne 4. 9. 2019 in z oznako GV02 ter ISIN kodo SI0032103739, ki jih je pridobila v postopku odkupovanja, ki je skladno s sklepi skupščine imetnikov obveznic GV02 z dne 28. 5. 2019 potekal v obdobju od 29. 5. 2019 do 13. 6. 2019.

Leto 2017

Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d. d., v trgovanje na organiziranem trgu

Družba Gorenje, d. d., je dne 29. 6. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-4/2017-9 z dne 29. 6. 2017 o potrditvi prospekta za uvrstitev 19.456 obveznic z oznako GV02 v trgovanje na organiziranem trgu.

Prospekt za uvrstitev obveznic GV02 v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.

Objava informacije o novi izdaji obveznic Gorenja

Družba Gorenje, d. d., Velenje (v nadaljevanju tudi: družba ali izdajatelj) v povezavi z objavami družbe z dne 6. 4. 2017, 14. 4. 2017 in 3. 5. 2017 obvešča javnost, da je dne 11. 5. 2017 izdala 5-letne obveznice z nespremenljivo letno obrestno mero 2,45% v skupni nominalni vrednosti 19,5 milijona EUR. Obveznice so izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Obveznice je v prvi prodaji vpisalo in vplačalo 63 vlagateljev. Skladno z dogovorom z določenimi večjimi vlagatelji, ki zaradi proceduralnih postopkov niso uspeli vpisati in vplačati obveznic v zahtevanem roku, bo izdajatelj takoj po izdaji obveznic začel s postopki za povečanje skupne nominalne vrednosti obveznic in tako omogočil tudi tem vlagateljem nakup obveznic. Po predvidenem povečanju izdaje obveznic bo izdajatelj vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana.

Izdajatelj je v okviru postopka izdaje obveznic sklenil z nekaterimi tujimi vlagatelji okvirne dogovore za neposredno financiranje v obliki drugih finančnih instrumentov (Schuldschein). Na tej podlagi izdajatelj pričakuje, da bo pridobil dolžniško financiranje pod pogoji, ki so primerljivi pogojem izdanih obveznic in to najmanj v višini prvotno predvidene skupne nominalne vrednosti izdaje obveznic.

Družba Gorenje, d. d., bo finančna sredstva, pridobljena s prodajo obveznic z oznako GV02, namenila nadaljnjemu izboljšanju povprečne ročnosti virov financiranja, podpori uresničevanja strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-20 preko planirane rasti obsega poslovanja in nadaljnjega izboljševanja strukture prodaje (še posebej v segmentu premijskih in inovativnih aparatov), refinanciranju dela dolgoročnih finančnih virov in optimizaciji stroškov financiranja. Z drugo izdajo obveznic bo Skupina Gorenje dodatno razpršila vire financiranja,  po izdaji dolžniško financiranje na kapitalskih trgih znaša več kot 103 milijonov evrov (63,3 milijona dolgoročnih obveznic in 40 milijonov komercialnih zapisov), kar predstavlja več kot četrtino skupnih finančnih obveznosti Skupine.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Gorenje, d. d., pooblastilo družbo Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana.

Gorenje sprejelo sklep o drugi izdaji obveznic

Družba Gorenje, d. d., Velenje (v nadaljevanju tudi: družba ali izdajatelj) v povezavi z objavama družbe z dne 6. 4. 2017 in 14. 4. 2017 obvešča javnost, da je dne 3. 5. 2017 sprejela Sklep o izdaji obveznic z oznako GV02 z naslednjimi značilnostmi:

  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je do 40 milijonov  EUR, celotna izdaja obsega do 40.000 apoenov po 1.000,00 EUR;
  • nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic dne 11. 5. 2022. Obresti iz obveznic tečejo od dne 11. 5. 2017 dalje in se plačujejo za nazaj 11. 5. vsakega leta, začenši z 11. 5. 2018;
  • nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 2,45 % letno;
  • za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznice niso posebej zavarovane z jamstvom izdajatelja in njihovi imetniki pri izplačilih niso v prednostnem položaju glede na druge izdajateljeve upnike oziroma njihove terjatve do izdajatelja. Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in so glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja. Vsi pogoji obveznic bodo vpisani v centralni register KDD ter bodo v celoti objavljeni v prospektu za organizirano trgovanje z obveznicami;

pri čemer bo dejanska izdaja obveznic odvisna od dejanskega vpisa in vplačila obveznic s strani potencialnih vlagateljev. Obveznice bodo ponujene povabljenim vlagateljem v Sloveniji in v ostalih članicah EU, v skladu z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev.

O dejanski izdaji obveznic bo izdajatelj obvestil javnost predvidoma dne 11. 5. 2017.

Organizacijo izdaje in prodaje obveznic družbe Gorenje, d. d., Velenje izvaja Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana.

Gorenje načrtuje drugo izdajo obveznic - 14.4.2017

Gorenje, d. d., obvešča javnost, da bo nadaljnje informacije o potencialni izdaji 5-letnih obveznic predstavila danes na srečanju s potencialnimi finančnimi vlagatelji. Na srečanju bo družba Gorenje, d. d., predstavila poslovanje Skupine Gorenje in predlagane pogoje nove izdaje obveznic. Navedena predstavitev je namenjena potencialnim finančnim vlagateljem za morebitno sodelovanje v postopku izdaje obveznic in ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu ZTFI, niti ne predstavlja nikakršne obveznosti družbe Gorenje, d. d., za izvedbo izdaje obveznic.

Predstavitev poslovanja Skupine Gorenje se nahaja v priponki.

Organizacijo izdaje in prodaje obveznic družbe Gorenje, d. d., izvaja Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana.

Gorenje preučuje možnost druge izdaje obveznic

Družba Gorenje, d. d., obvešča javnost, da v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za drugo izdajo obveznic, pri čemer bo odločitev družbe o dejanski izdaji obveznic, obliki obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Namen izdaje obveznic je nadaljnje izboljšanje povprečne ročnosti virov financiranja, podpora uresničevanju strateškega načrta Skupine Gorenje 2016-20 preko planirane rasti obsega poslovanja in nadaljnjega izboljševanja strukture prodaje (še posebej v segmentu premijskih in inovativnih aparatov), refinanciranje dela dolgoročnih finančnih virov in optimizacija stroškov financiranja.

Družba Gorenje, d. d., bo pričela postopek nove izdaje obveznic s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), kateremu bo nato sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom novih obveznic predvidoma v prvi polovici maja 2017.

Aktivnosti druge izdaje in prodaje obveznic družbe Gorenje, d. d., izvaja Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana.

Leto 2014 - GV01

Uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d.d., v trgovanje na organiziranem trgu - 23.10.2014

Družba Gorenje, d.d., je dne 23.10.2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-8/2014-3 z dne 23.10.2014 o potrditvi prospekta za uvrstitev 73.000 obveznic na ime GV01 v trgovanje na organiziranem trgu.

Obvestilo o izdaji obveznic družbe GORENJE, d.d., Velenje - 10.10.2014

Skladno z obveznostjo objave informacij o novih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev javne družbe, kot določa 129. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI), objavlja družba Gorenje, d.d., Velenje naslednjo informacijo.

Družba GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje (v nadaljevanju: Gorenje, d.d., ali izdajatelj) je na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako GV01 z dne 30. 9. 2014, dne 10. 10. 2014 izdala 5-letne obveznice v skupni nominalni višini 73 milijonov EUR, ki zaradi izrednega zanimanja vlagateljev presega predhodno predvideno vrednost izdaje (50 milijonov EUR).

Družba Gorenje, d.d., bo finančna sredstva, pridobljena s prodajo obveznic z oznako GV01, namenila dodatni okrepitvi strukture ročnosti dolga in razpršitvi dolgoročnih virov financiranja, ki so trenutno omejeni na bančne vire.

Obveznice so bile v skladu z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo ponujene v Sloveniji in v ostalih članicah EU, pri čemer se je za nakup obveznic z oznako GV01 odločilo 97 vlagateljev.

Obveznice so bile dne 10. 10. 2014 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Izdajatelj bo vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic družbe Gorenje, d.d., Velenje z oznako GV01:

  • Obveznice z letnim enakomernim izplačilom glavnice in obresti dospejo v plačilo v 5 letih od začetka obrestovanja, to je od dne 10.10.2014. Glavnica in obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, prvič dospejo v plačilo dne 10.10.2015 in nato vsakega 10.10. v letu, zadnjič ob končnem dospetju obveznice dne 10.10.2019.
  • Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 73 milijonov EUR.
  • Obveznice so izdane v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka, pri čemer je minimalna nakupna količina znašala 10.000 EUR oz. 10 obveznic (apoenov).
  • Celotna izdaja obveznic obsega 73.000 apoenov po 1.000,00 EUR.
  • Nespremenljiva obrestna mera znaša 3,85% letno.
  • Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Izdajatelj do popolnega poplačila svojih obveznosti iz obveznic ne bo obremenjeval svojega premoženja ali dopustil nastanka obremenitev premoženja odvisnih družb izdajatelja.  Izdajatelj se vsakokratnim imetnikom obveznic zavezuje in jamči, da so in bodo v času do popolnega poplačila terjatev imetnikov obveznic njihove terjatve in zahtevki, ki izhajajo iz obveznic  najmanj enakovredne (pari passu) drugim nezavarovanim terjatvam.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Gorenje, d.d., pooblastilo družbe ALTA Skupina d.d., ALTA Invest d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d. (organizatorji izdaje) ter Nova KBM d.d.(sodelujoči izvajalec).