Lastniška struktura

Razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

 • Gorenje, d. d., je prejelo obvestila oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi o naslednjih poslih: Jurij Slemenik, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic z oznako GRVG na glavnega delničarja v sodni register od 26. 10. 2018 ni več imetnik 238 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076 (prenos delnic je bil izveden po ceni 12 evrov za  delnico).
 • Družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á.r.l., s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luksemburg (v nadaljevanju Hisense), je 26. 10. 2018 na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic z oznako GRVG na glavnega delničarja v sodni register pridobila 998.417 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico. Obvestilo zadeva osebo, ki je tesno povezana z osebo, ki opravlja poslovodne naloge. Družba Hisense je tesno povezana z osebama Jianmin Han in Lu Hou, ki opravljata poslovodno funkcijo v tej družbi in hkrati funkcijo člana uprave v družbi Gorenje, d. d., ter osebo Liu Xin, ki opravlja poslovodno funkcijo v tej družbi in hkrati funkcijo člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d.

Obvestilo o vpisu sklepov o prenosu delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja ter o umiku delnic GRVG z organiziranega trga v sodni register

 • 26. 10. 2018 je družba Gorenje, d. d. od Okrožnega sodišča v Celju prejela sklep št. Srg 2018/42349, z dne 26. 10. 2018, o vpisu sklepov o prenosu delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja, družbo Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.á.r.l., ter umika delnic GRVG z organiziranega trga v sodni register.

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

 • Izdajatelj je zmanjšal osnovni kapital in število lastnih delnic na podlagi sklepa skupščine z 17. 9. 2018, z umikom 121.311 lastnih delnic z oznako GRVG, ki predstavljajo 0,4967 odstotka osnovnega kapitala. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 24.424.613 delnic na 24.303.302 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 24.303.302.


Deset največjih delničarjev na dan 18. 10. 2018
Naziv

Število delnic

%
HISENSE LUXEMBOURG HOME APPLIANCE HOLDING 23.304.885 95,89%
PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKET 109.490 0,45%
PFCI, d.o.o. 55.349 0,23%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI RAČUN 54.871 0,23%
KUNC VINKO 37.710 0,16%
KAPITALFORENINGEN LAERERNES PENSION INVESTMENT 23.750 0,10%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 15.946 0,07%
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) 14.900 0,06%
KOVAČ OLGA 12.952 0,05%
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 12.909 0,05%
Skupaj največji delničarji 23.642.762 97,28%
Lastne delnice 0 0,00%
Ostali delničarji 660.540 2,70%
SKUPAJ: 24.303.302 100%

Informacije o pomembnih deležih v družbi

 • Gorenje, d. d., je 9. julija 2018 od družbe Conseq Investment Management prejelo obvestilo, da so investicijski skladi, ki jih upravlja sprejeli prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding, in so na tej podlagi odsvojili vse delnice družbe Gorenje, d. d., ki so jih imeli v lasti.

Razkritje poslov oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi

 • Gorenje, d. d., je prejelo obvestila oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi o naslednjih poslih: Franc Bobinac, predsednik uprave družbe Gorenje, d. d., je 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbedružbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l.,6 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (v nadaljevanju Hisense) odsvojil 4.096 delnic družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico.
 • Prav tako so 3. 7. 2018 v svojem imenu in zunaj mesta trgovanja na podlagi sprejema prevzemne ponudbe družbe Hisense odsvojili delnice družbe z oznako GRVG, ISIN koda: SI0031104076, po ceni 12 evrov za delnico: Branko Apat, član uprave družbe Gorenje, d. d., 626 delnic GRVG, Drago Bahun, član uprave družbe Gorenje, d. d., 9.082 delnic GRVG, Žiga Debeljak, član uprave družbe Gorenje, d. d., 9.044 delnic GRVG, Jurij Slemenik, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., 1.800 delnic GRVG, Peter Kobal, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., 1.355 delnic GRVG, Karlo Kardov, član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., 33.566 delnic GRVG, Tomaž Korošec, izvršni pomočnik uprave za Korporativno nabavo družbe Gorenje, d. d., 696 delnic GRVG, Tomaž Kuntarič, izvršni pomočnik uprave za Korporativne podporne funkcije družbe Gorenje, d. d., 460 delnic GRVG, Mirko Meža, izvršni pomočnik uprave za program pralno sušilnih aparatov v družbi Gorenje, d. d., 1.333 delnic GRVG, Štefan Kuhar, izvršni direktor za Finance in davke Skupine Gorenje, d. d., je 2.000 delnic družbe z oznako GRVG, Matjaž Geratič, izvršni direktor za OEM posle in posebne projekte družbe Gorenje, d. d., 1.932 delnic GRVG, družba Universal Investment Capital, pa 1.856.148 delnic GRVG. Obvestilo zadeva osebo, ki je tesno povezana z osebo, ki opravlja poslovodne naloge. Universal Investment Capital je tesno povezana s Corinno Claudio Graf, ki opravlja funkcijo direktorice omenjene družbe in hkrati funkcijo članice nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d. Milena Pirnat Bahun je odsvojila 1.846 delnic po ceni 12 evrov za delnico. Obvestilo zadeva osebo, ki je tesno povezana z osebo, ki opravlja poslovodne naloge, članom uprave Dragom Bahunom.

Informacije o pomembnih deležih v družbi

 • V Gorenju, d. d., smo 4. julija 2018 od družbe Universal Investment Capital, S.L., Avenida Son Caliu nº18, Urbanización Son Caliu, Palma Nova, Calviá 07181, Mallorca, Španija, prejeli obvestilo, da je Universal Investment Capital sprejel prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding S.a r.l., 6 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, in je na tej podlagi odsvojil vse delnice družbe Gorenje, d. d., ki jih je imel v lasti. Skupno je na ta način odsvojil 1.856.148 delnic, kar predstavlja 7,599% vseh delnic Gorenja, d. d. Po zaključku transakcije Universal Investment Capital v družbi Gorenje, d. d., nima več lastniškega deleža.

Deset največjih delničarjev na dan 3. 7. 2018
Naziv

Število delnic

%
HISENSE LUXEMBOURG HOME APPLIANCE HOLDING 23.304.885 95,42%
PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKETS FUND 120.554 0,49%
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 51.507 0,21%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI RAČUN 47.027 0,19%
KAPITALFORENINGEN LAERERNES PENSION INVESTMENT 23.750 0,10%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 22.592 0,09%
KOHNE IGOR 20.700 0,08%
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 14.900 0,06%
KOVAČ OLGA 12.952 0,05%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI RAČUN 12.700 0,05%
Skupaj največji delničarji 23.631.567
96,75%
Lastne delnice 121.311 0,50%
Ostali delničarji 671.735 2,75%
SKUPAJ: 24.424.613 100%

Informacije o pomembnih deležih v družbi

 • V Gorenju smo 2. julija 2018 prejeli odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) o uspešnosti prevzemne ponudbe za delnice GRVG, ki jo je družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding objavila 29. maja letos in je trajala do 26. junija. ATVP je družbi Hisense Luxembourg Home Appliance Holding 28. maja 2018 izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za 24.424.613 delnic z oznako GRVG, zmanjšano za 8.050.014 delnic, ki jih je imel prevzemnik že v lasti, torej skupno za 16.374.599 ciljne družbe Gorenje. Hisense Luxembourg Home Appliance Holding je Agencijo obvestil, da je med 29. majem 2018 in 26. junijem 2018 prevzemno ponudbo sprejelo 5.165 delničarjev, imetnikov skupaj 15.254.871 delnic GRVG, kar predstavlja 62,46 odstotka vseh delnic Gorenja. Agencija za trg vrednostnih papirjev tako ugotavlja, da je prevzemna ponudba uspela.

Deset največjih delničarjev na dan 29. 6. 2018
Naziv

Število delnic

%
KDD D.D. - FIDUCIARNO IMETNIŠTVO 8.050.014 32,96%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.882.644 7,71%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 1.000.150 4,09%
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČUN 721.838 2,96%
ADDIKO BANK D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 535.963 2,19%
Fleksibilni mešani podsklad - Jugovzhodni 452.087 1,85%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 387.575 1,59%
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI 354.000 1,45%
Skupaj največji delničarji 20.006.588 81,91%
Lastne delnice 121.311 0,50%
Ostali delničarji 4.296.714 17,59%
SKUPAJ: 24.424.613 100%

Informacije o pomembnih deležih v družbi

 • V Gorenju smo od Kapitalske družbe, d. d. (KAD), prejeli obvestilo, da je 26. junija 2018 sprejela prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding in bo na tej osnovi prodala vse svoje delnice družbe Gorenje, d. d. Skupno bo na ta način odsvojila 3.998.735 delnic, kar predstavlja 16,37 odstotka vseh delnic Gorenja. Po zaključku transakcije KAD v družbi Gorenje, d. d., ne bo imela več lastniškega deleža. 
 • Hkrati z informacijo o pomembnih deležih v družbi smo prejeli tudi obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in oseb, ki so tesno povezane z njimi in ki se nanaša na zgoraj naveden sprejem prevzemne ponudbe. Kapitalska družba, d. d., je namreč tesno povezana z Bachtiarjem Djalilom, saj ta opravlja funkcijo predsednika uprave Kapitalske družbe in hkrati funkcijo člana nadzornega sveta Gorenja. 
 • Od družbe Panasonic Corporation smo 8. junija 2018 prejeli obvestilo, da je sprejela prevzemno ponudbo družbe Hisense Luxembourg Holding in bo tako prodala vse delnice družbe Gorenje, d. d., ki jih ima v lasti. Gre za skupaj 2.623.664 delnic, kar predstavlja 10,7-odstotni delež Gorenja d. d. Po zaključku transakcije Panasonic Corporation v družbi Gorenje, d. d., ne bo imel več lastniškega deleža.
 • V Gorenju smo 25. maja 2018 od nizozemske družbe Home Products Europe prejeli obvestilo, da je 23. maja 2018 odsvojila 1.220.984 delnic oziroma 4,999 odstotka vseh delnic družbe Gorenje, d. d.
 • V Gorenju, d. d., smo 25. maja 2018 od družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding prejeli obvestilo, da je družba 23. maja 2018 povečala delež glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d., na 27,75% vseh glasovalnih pravic.
 • 24. maja 2018 smo od Kristijana Floričića prejeli obvestilo, da je prodal delnice družbe Gorenje, d. d., katerih lastnik je bil, in da se je po prodaji delnic njegov delež glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d., znižal pod 5 odstotkov vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d.
 • Od družbe International Finance Corporation (v nadaljevanju IFC) smo 24. maja 2018 prejeli obvestilo, da je IFC 22. maja 2018 odsvojil vse delnice družbe Gorenje, d. d. Skupno je bilo odsvojenih 2.881.896 delnic, kar predstavlja 11,8 odstotka vseh delnic. IFC po zaključku transakcije v družbi Gorenje, d. d., nima več lastniškega deleža.
 • Od družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding in družbe Hisense Luxembourg Holding pa smo 24. maja prejeli obvestilo, da sta 22. maja 2018 pridobili 22,56- odstotni delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d. Družba Hisense Luxembourg Holding je pridobila 1.154.977 delnic oz. 4,73-odstotni delež vseh glasovalnih pravic, družba Hisense Luxembourg Home Appliance Holding pa je pridobila 4.354.300 delnic oz. 17,83-odstotni delež vseh glasovalnih pravic v družbi.
 • 4. aprila 2018 smo od družbe Conseq Investment Management, a.s., iz Prage, prejeli obvestilo, da so investicijski skladi, ki jih upravlja, 28. marca 2018 povečali skupni delež vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d., na 7,05 % (1.721.788 delnic GRVG).

Deset največjih delničarjev na dan 31. 12. 2017
Naziv

Število delnic

%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 2.881.896 11,80%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.879.898 7,70%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V. 1.221.231 5,00%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 1.134.073 4,64%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 927.542 3,80%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. 900.150 3,69%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI RAČUN 856.926 3,51%
ADDIKO BANK D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 642.953 2,63%
Skupaj največji delničarji 17.066.986 69,87%
Lastne delnice 121.311 0,50%
Ostali delničarji 7.236.316 29,63%
SKUPAJ: 24.424.613 100%

Informacije o pomembnih deležih v družbi

 • 12. oktobra 2016 smo od Kristijana Floričića prejeli obvestilo, da je 11. oktobra 2016 pridobil 84.000 delnic GRVG, izdajatelja Gorenje, d. d. S tem se je njegov delež glasovalnih pravic povečal s 4,906% (1.198.314 delnic GRVG) na 5,25% (1.282.314) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d.