Poudarki poslovanja
v letu 2016

Poslovna odličnost


Prihodki od prodaje so znašali 1,258 milijarde evrov. To je za 2,7% več kot v letu 2015 in skladno z načrtovano prodajo Skupine Gorenje.

Ustvarili smo 8,4 milijona evrov čistega dobička (načrt 7,6 milijona evrov), EBITDA v višini 87,2 milijona evrov in EBITDA maržo v višini 6,9%. EBIT je znašal 40,2 milijona evrov.

Izboljšali smo razmerje čisti finančni dolg/EBITDA, in sicer s 4,1 v 2015 na 3,9 v 2016 ter tako znižali relativno zadolženost Skupine Gorenje.

Vlaganja v razvoj novih aparatov smo povečali na 32,3 milijona evrov, kar je 2,6-odstotni delež prihodkov od prodaje Skupine Gorenje. Prav tako smo povečali vlaganja v marketing in pospeševanje prodaje na 2,1% prihodkov od prodaje Skupine Gorenje.

Poslovanje v temeljni dejavnosti izdelkov za dom je bilo v letu 2016 s prodajnega vidika uspešno. V primerjavi z letom 2015 smo zabeležili 3,4-odstotno rast prihodkov od prodaje v osnovni dejavnosti Dom (1,092 milijarde evrov) in to na vseh geografskih območjih in pri vseh blagovnih znamkah.

V skladu s strateškim načrtom smo okrepili prodajo aparatov z večjo dodano vrednostjo. Sem sodijo:

  • premijski aparati (4,3-odstotna količinska rast), ki v strukturi prihodkov od prodaje aparatov za dom predstavljajo že 27,3-odstotni delež, in
  • inovativni aparati, katerih prodajo smo količinsko povečali za 14,5 odstotka, njihov delež v strukturi prihodkov od prodaje pa se je povečal na 10,7 odstotka (+1,1 o. t. glede na 2015).

Prihodki od prodaje


1258 milijarde EUR

Dobiček


84 milijona EUR

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNE DEJAVNOSTI DOM


1092 milijarde EUR

Okoljska odgovornost


Z različnimi ukrepi, kot so spremembe v tehnoloških procesih, organizacija poslovanja ter odgovorno ravnanje z nevarnimi kemikalijami in embalažo, smo učinkovito upravljali z viri. Količina nastalih odpadkov za deponiranje se je v primerjavi s prejšnjimi leti sicer nekoliko povečala, kar je posledica povečanja števila zaposlenih in povečanja količin uporabljene nerjavne pločevine, zaščitene s folijo, ki je ni mogoče reciklirati.

V nekaterih družbah se je zaradi tehnoloških preizkusov ob uvajanju novih tipov izdelkov povečala poraba vode, v drugih pa se je zaradi vpeljave tehnoloških linij z varčevalnimi izpiranji in drugih organizacijskih ukrepov zmanjšala. Zabeležili smo zmanjšanje porabe električne energije, kar je rezultat optimizacije rabe energije v proizvodnih procesih. Ogljični odtis, merjen v kilogramu izpustov CO2 na izdelek, je bil v 2016 nekoliko nižji kot v 2015. Intenzivno smo se prilagajali zahtevam novega okoljskega standarda ISO 14001:2015.

Količina odpadkov za deponiranje


115 tone

Poraba vode


87 m3/izdelek

Poraba električne energije


2324 kWh/izdelek

Družbena skrbnost


V procese izobraževanja in usposabljanja smo vključili 68 odstotkov od 10.889 zaposlenih. Izvedli smo okoli 200.000 ur izobraževanja in usposabljanja (19,3 ure na zaposlenega). Ključne teme izobraževanj in usposabljanj so bile digitalizacija, razvoj, proizvodnja, zagotavljanje kakovosti, nabava, ravnanje z okoljem, tehnologije in delovni postopki.

V okviru Korporativne univerze Gorenje je šolanje zaključilo 25 udeležencev 2. Mednarodne poslovne akademije (IBAG – International Business Academy of Gorenje). Izvedli smo letno konferenco Poslovne akademije za management za 55 menedžerjev iz celotne Skupine Gorenje. Prva generacija Akademije za razvoj novega izdelka (GCA – Gorenje Create Academy) je predstavila sodobne pristope in predloge izboljšav v procesu razvoja novih izdelkov. Vzpostavili smo Digitalno poslovno akademijo (DBAG – Digital Business Academy of Gorenje) za razvoj znanj in veščin, potrebnih za uresničitev ciljev na področju digitalizacije.

Kljub povečanemu številu zaposlenih (530 novih zaposlitev) smo zabeležili 23 odstotkov manj nezgod kot leto poprej, kar pripisujemo aktivnostim iz leta 2015, ki smo jih poimenovali Leto varnega in zdravega dela.

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH


10889

OPRAVLJENIH UR IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA


200000

Delovne nezgode


-23%